Fakulty připravující učitele

S provázejícími učiteli máme společný cíl i zodpovědnost – dobře připravené budoucí učitele.

Na tripartitních setkáních, kde k jednomu stolu usedáme my jako vysokoškolští vzdělavatelé spolu se studenty a studentkami učitelství a provázejícími učiteli, posilujeme pocit spoluzodpovědnosti za studentovu připravenost na profesi učitele.

Jak nám provázející učitelé pomáhají s přípravou našich studentů?

Na fakultě se našim studentům a studentkám věnují vyučující oborové didaktiky, vyučující pedagogicko-psychologického základu a vyučující oboru. Provázející učitelé provází naše studenty a studentky povinnou praxí ve spolupracující škole. Podílí se s nimi při přípravě a plánování výuky, při její realizaci i vyhodnocování. Provázející učitelé disponují reflektivními dovednostmi, které jim umožňují vyhledávat a rozvíjet příležitosti k učení, a mohou tak studenty a studentky podporovat v jejich profesním růstu.

Provázející učitelé jsou často jedinými praktiky, se kterými se naši studenti a studentky v průběhu své pregraduální přípravy setkávají. Mají proto na jejich profesní vývoj a kvalitu praxe zásadní vliv. Jsou spjati se vstupem budoucích učitelů do prostředí školy a ustavení jejich role ve školní třídě. Tím mohou ovlivnit jak vnímání této role samotnými budoucími učiteli, tak podobu jejich budoucí výuky.

Pro integraci praktické a teoretické části učitelské přípravy ve smysluplný celek je spolupráce mezi námi jako vysokoškolskými vzdělavateli a provázejícími učiteli velmi důležitá. Realizujeme ji například na tripartitních setkáních, kde společně vyhodnocujeme posun našich studentů a studentek nebo při kolegiálních hospitacích ve výuce studenta učitelství, kterou pak společně reflektujeme.

Co nám spolupráce s provázejícími učiteli přináší?

Spolupráce s provázejícími učiteli má pro nás tyto zásadní přínosy:

  • Je zajištěna kvalitnější praxe, ve které se může propojit teorie s praktickou zkušeností.
  • Máme možnost vyhodnocovat, zda a jak se naši studenti a studentky posouvají.
  • Jsme lépe informovaní o průběhu praxí na spolupracujících školách.
  • Můžeme přenášet inovace z našich vysokoškolských výzkumů mezi učitele. 
  • Provázející učitele můžeme zvát jako hosty do našich seminářů. 

Jak vypadá naše spolupráce s provázejícími učiteli?

Při spolupráci s provázejícími učiteli využíváme například tento nástroj:

Kompetenční rámec provázejícího učitele – kartičky (Učitel naživo ve spolupráci s provázejícími učiteli, 2020, aktualizace 2023)

Prostřednictvím kompetenčního rámce komunikujeme směrem k provázejícím učitelům naši fakultní zakázku. Kompetenční rámec provázejícího učitele formuluje:

  • Co od provázejících učitelů očekáváme.
  • Jaké činnosti jsou součástí jejich práce v roli provázejících učitelů.

Kartičky využíváme při formulaci popisné zpětné vazby provázejícím učitelům nebo jako podklad ke společnému reflektivnímu sdílení. 

Intenzita, s jakou provázející učitelé s kompetenčním rámcem pracují, nám dává informaci o tom, do jaké míry má konkrétní učitel/ka provázení v nevědomé kompetenci. Pro začínající provázející učitele slouží kompetenční rámec k posílení jejich jistoty při provázení studentů. Zkušení provázející učitelé se k některým oblastem rámce nevracejí, neboť činnosti uvedené na kartičkách jsou pro ně už přirozenou rutinou.

Co o spolupráci s provázejícími učiteli říkáme?

Poslechněte si podcastovou sérii Jak přicházejí na svět učitelé a učitelky? (Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů, 2023)