O provázejících učitelích

Provázející učitelky a učitelé jsou nepostradatelným dílkem skládačky v přípravě nových učitelek a učitelů.

Provázející učitelky a učitelé jsou vzdělavateli budoucích učitelek a učitelů. Pomáhají studentkám a studentům učitelství překonat propast mezi teoretickými znalostmi z fakulty a praktickým učením ve třídě. Jsou to zkušení učitelé z MŠ, ZŠ a SŠ, k nimž přicházejí studentky a studenti učitelství na praxi. Provázející učitelé tedy vyučují nejen své vlastní žáky, ale vzdělávají také budoucí učitele. 

Jaká je role provázejících učitelů?

Provázející učitelky a učitelé provázejí studentky a studenty učitelství jejich povinnou praxí ve spolupracující škole a umožňují jim ověřovat jejich teoretické znalosti a rozvíjet učitelské dovednosti. Spolupracují s nimi při přípravě a plánování výuky, při její realizaci i při jejím vyhodnocování. Disponují reflektivními dovednostmi, které jim umožňují vyhledávat a rozvíjet příležitosti k učení, a podporovat tak studenty a studentky učitelství v jejich profesním růstu. Provázející učitelé konkrétně:

 • Poskytují prostor pro práci s žáky ve škole, kde sami působí v roli učitelů.
 • Pomáhají studentkám a studentům identifikovat jejich silné stránky v roli učitele.
 • Zajišťují bezpečné prostředí pro rozvoj učitelských dovedností.
 • Pomáhají s přípravou vyučovacích hodin.
 • Jsou přítomni ve výuce ve třídě buď jako pozorovatelé nebo jako tandemoví partneři. 
 • Společně se studentkami a studenty reflektují, co se podařilo a na čem je potřeba dále pracovat. Díky této reflexi (mentální proces spočívající ve snaze strukturovat nebo restrukturovat určité zkušenosti) se zvyšuje schopnost se z nabytých zkušeností efektivně učit.
 • Pomáhají studentkám a studentům odhalit silné a slabé stránky jejich výuky a podporují tak jejich profesní učení.
 • Dodávají sebevědomí učit.
 • Seznamují budoucí učitelky a učitele s fungováním školy jako instituce a s postavením učitelů v ní.

Při provázení studentek a studentů mohou využívat tyto nástroje:

Jak postupovat krok za krokem při osvojování jednotlivých kompetencí, např. při utváření profesního sebepojetí nebo stávání se reflektujícím praktikem, naleznou v kompetenčním rámci, který používají studenti učitelství v Učiteli naživo:

Co to je kompetenční rámec absolventa učitelství?

Co má začínající učitel umět, udává tzv. kompetenční rámec absolventa učitelství. Je to soubor očekávaných znalostí, dovedností a postojů, které by měli být absolventi učitelství schopni demonstrovat během svého profesního života. Kompetenční rámec popisuje, co by měli být absolventi schopni dělat a co by měli vědět, aby byli dobrými učiteli.

Jaké kompetence potřebují provázející učitelé?

I přes vysokou profesionalitu zkušených učitelů je nutné, aby v provázející roli dále rozvíjeli a prohlubovali své kompetence. Nově vstupují do odborné komunikace s dalšími aktéry, kteří se podílejí na přípravě budoucích učitelů. Spolupracují se studenty a studentkami učitelství a s vysokoškolskými vzdělavateli. Potřebují proto zejména kompetence ke spolupráci a kompetence reflektivní a mentorské. Provázející učitelé rovněž potřebují utvářet své profesní sebepojetí coby vzdělavatelů budoucích učitelů, a zvyšovat tak své sebevědomí v provázející roli.

Při osvojování těchto kompetencí jim může pomoci nástroj popsaný v této publikaci:

Co provázející učitelé svou činností získávají?

Provázení studentek a studentů učitelství při jejich povinné praxi na spolupracující škole znamená řadu povinností, ale také mnoho přínosů. Provázející učitelé svou činností získávají:

 • Partnery, kteří vytvářejí výuku spolu s nimi.
 • Možnost párové výuky – společné plánování, realizace a reflexe.
 • Inspiraci z jiných škol a od studentek a studentů učitelství.
 • Možnost seberozvoje, motivaci k dalšímu profesnímu růstu.
 • Příležitost předávat své zkušenosti a pozitivní vztah k učitelství.
 • Prostor pro sdílení s podobně naladěnými kolegy, možnost být součástí učící se komunity.
 • Druhé oči ve výuce (možnost vzájemné konzultace, náslechů).
 • Příležitost reflektovat svoji práci a zvědomovat své znalosti.
 • Radost ze sledování pokroku provázených studentů a studentek. 
 • Prevenci syndromu vyhoření.
 • Finanční ohodnocení – v případě zapojení do pokusného ověřování MŠMT ve výši 2000 Kč hrubého měsíčně během celého školního roku, v ostatních případech ve výši dle dohody s konkrétní fakultou (institucí) připravující učitele.
 • Akreditované vzdělávání pro provázející učitele – v případě zapojení do pokusného ověřování MŠMT.

Jak se můžete stát provázející učitelkou nebo učitelem?

Abyste se mohli stát provázejícími učiteli, je zapotřebí:

 • Učit v mateřské škole, na základní škole nebo na střední škole.
 • Chuť, otevřenost a odvaha přizvat studentky a studenty učitelství ke své práci.
 • Čas na společné plánování a reflexi se studentkami a studenty.
 • Chuť a čas na vlastní vzdělávání se a sdílení.
 • Podpora vaší školy a vedení, které vám výkon této činnosti nejen odsouhlasí, ale také vám zajistí odpovídající podmínky (např. uleví od jiných povinností souvisejících s přímou pedagogickou činností).
 • Navázaná spolupráce školy a fakulty (příp. jiné instituce) připravující učitele.
 • Dostatečná učitelská praxe.

Od září 2023 jsou možné dva způsoby, jak se stát provázejícím učitelem či učitelkou:

1) Nově v rámci pokusného ověřování MŠMT – přihlásí-li se škola do pokusného ověřování a uzavře dohodu s fakultou připravující učitele, provázející učitel se zaváže k provázení v minimální rozsahu a absolvuje vstupní a průběžné vzdělávání pro provázející učitele.

2) Dosavadním způsobem – provázející učitel je osloven koordinátory praxí z fakulty připravující učitele, spolupráce se řídí dohodou s konkrétní fakultou.

Co to je pokusné ověřování MŠMT?

V únoru 2023 vyhlásilo MŠMT pokusné ověřování systému podpory provázejících učitelů. To by po skončení v roce 2025 mělo vyústit v zajištění systémové podpory všech provázejících učitelů od 1. ledna 2026. Pokud se škola přihlásí do pokusného ověřování, uzavře dohodu o praxích s fakultou připravující učitele, a její provázející učitelé se zaváží, že budou v následujícím školním roce vykonávat provázející roli v minimálním rozsahu 60 vyučovacích hodin za školní rok, obdrží konkrétní podporu, zejm. ve formě příplatku a přípravného vzdělávání. V případě zájmu o provázení v tomto režimu je zapotřebí splnit podmínky stanovené pokusným ověřováním, které zahrnují mj. povinnost absolvovat vstupní vzdělávání pro provázející učitele v rozsahu min. 20 vyučovacích hodin a následně absolvovat průběžné vzdělávání v rozsahu min. 20 vyučovacích hodin za školní rok zajištěné fakultou připravující učitele. Do pokusného ověřování se může přihlásit pouze škola, jejímž zřizovatelem je kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí.

Jak zprostředkovat studentům učitelství kvalitní praxi?

Poskytovat prostor ve výuce

 • Studenti a studentky dostávají dostatek příležitostí učit sami či v páru. 
 • Na praxi je dost prostoru, aby studenti a studentky mohli v praxi zkoušet, co se učili v teoretické přípravě (komunikace, aktivity, přístupy, …).
 • Provázející učitelé by neměli být tlačeni k tomu, aby poskytovali prostor nad rámec sjednané podoby praxe. 
 • Provázející učitelé mají možnost studentům neumožnit zkoušet věci, které nepovažují za dané situace a v konkrétní třídě za vhodné.

Společně plánovat

 • Plánování výuky ideálně využívá RVP/ŠVP a tematický plán.
 • Plánování probíhá formou rozpravy a společného přemýšlení nad cíli a smyslem, kdy studenti mohou pozorovat i styl přemýšlení provázejících učitelů a dalších studentů na praxi o tom, kam a proč výuku směřovat.
 • Není vhodné, když se stane rutinou, že studenti pouze posílají své písemné přípravy, které si provázející učitel/ka jen přečte či okomentuje.

Vést společnou výuku

 • Proces, během kterého se student zapojuje do výuky víc a víc, může mít různé podoby – výuku vede provázející učitel/ka a studenti to pozorují; studenti vedou s žáky dílčí aktivitu; výuku vedou v páru studenti; výuku vede v páru provázející učitel/ka s jedním studentem či studentkou, zatímco druhý student/ka to pozoruje. Vždy však následuje společná reflexe.
 • Studenti by si měli vyzkoušet všechny typy výuky. Neměli by tedy například vše odučit jen v páru. Postupně mají všichni dostat prostor i pro individuální výuku.

Dodržovat společnou reflexi

 • Reflexe je důležitá součást praxe, která má být realizována vždy, kvalitně a v klidu.
 • Kvalitní reflexe předpokládá, že nejprve došlo ke společnému plánování. Díky tomu všichni zúčastnění vědí, kam měla výuka mířit, a mohou ji tak lépe účinně reflektovat.
 • Provázející učitel/ka vede reflektivní rozhovor, při kterém klade studentům či studentkám otázky k zamyšlení.
 • Ideálně mají studenti a studentky při reflexi sami docházet uvědomění a porozumění tomu, co prožili ve výuce.
 • Může se stát, že si student/ka řekne o pomoc v tom smyslu, že potřebuje něco vysvětlit a objasnit. I v tom spočívá role provázejících učitelů a v určitých momentech je v pořádku, když přeruší reflexi a přejdou do formátu konzultace. Nemělo by se však stávat, že se společná reflexe promění v přednášku.

ALACT model reflexe (Korthagen et al. 2011)

Provázet zkušeností

 • Když student/ka prožije při výuce neúspěch a ten je náležitě reflektován, je to v pořádku.
 • Není žádoucí, aby provázející učitelé opečovávali studenty a studentky do té míry, že veškerá práce s dětmi vždy vyjde skvěle.
 • Provázející učitelé vyhodnocují míru „rizikovosti“ plánované výuky s ohledem na vzdělávací potřeby žáků.
 • Provázející učitelé vyhodnocují vhodnost forem plánované výuky pro danou třídu či školu. Zohledňují prostředí a zvyky ve škole, soulad s platnými právními předpisy i svůj vnitřní klid. Musí se stále cítit bezpečně a být ochotni nést odpovědnost za plánovaný průběh výuky.

Udržovat bezpečný vztah v jednotce

 • Tzv. jednotku tvoří provázející učitel/ka a max. dva studenti/studentky učitelství.
 • Provázející učitelé se starají o to, aby studenti či studentky i děti byli v procesu spolupráce v bezpečí a aby rozuměli tomu, co se děje a proč.
 • Učitelé a studenti komunikují o potřebách jednotlivých členů jednotky a reflektují vlastní spolupráci.
 • Pokud se v jednotce něco nedaří z hlediska vztahů, je ideální požádat o pomoc vysokoškolského vzdělavatele, který je garantem praxí.

Účastnit se tripartit

 • Tripartitním setkáním se rozumí společné setkání provázejících učitelů, studentů a studentek učitelství a vysokoškolských vzdělavatelů.
 • Tripartitní setkání je žádoucí absolvovat minimálně dvakrát ročně. 
 • Tripartity se má účastnit celá jednotka.

Jakou podporu potřebují provázející učitelé?

 • Možnost rozvíjet dovednosti pro spolupráci a dovednosti mentorské a reflektivní – v přípravném studiu i například při práci s kompetenčním rámcem provázejícího učitele (metodika + kartičky).
 • Podporu ze strany ředitele školy.
 • Časový prostor pro provázení studentů a spolupráci s fakultou. Zejména uzpůsobením rozvrhu a objemu nepřímé pedagogické práce. Provázejícím učitelům by významně pomohl také snížený rozsah přímé pedagogické činnosti (při zachování výše úvazku).
 • Možnost sdílení s ostatními provázejícími učiteli, například v rámci průběžného vzdělávání.
 • Podporu a spolupráci ze strany fakulty připravující budoucí učitele (např. při domlouvání praxí nebo s administrativou) a vysokoškolských vzdělavatelů přímo na realizaci praxe.
 • Odpovídající finanční ohodnocení.

Jaký je rozdíl mezi provázejícími a uvádějícími učiteli?

V obou případech jde o zkušené učitele, kteří jsou k dispozici novým kolegům a kolegyním. Ačkoli jsou si obě pozice v některých aspektech podobné a v praxi se jejich označení často zaměňuje, jejich role jsou odlišné.

Provázející učitelé

Spolupracují se studenty a studentkami učitelství během jejich studia. Zůstává na nich zodpovědnost za žáky během výuky. Zadání své práce konzultují s fakultou připravující učitele a úspěch jejich práce do jisté míry závisí na spolupráci s dalším subjektem.

Uvádějící učitelé

Spolupracují s již kvalifikovanými učiteli (absolventy učitelství) při jejich vstupu do profese. Během adaptačního období se začínajícími učiteli průběžně a pravidelně hodnotí jejich pedagogickou činnost, metodicky je vedou a seznamují je s podmínkami provozu konkrétní školy a její dokumentací. Uvádějící a začínající učitelé jsou ve svých rolích autonomní, tj. každý má zodpovědnost za vlastní žáky. 

Kvalitní spolupráce s provázejícími učiteli během studia a následně s uvádějícími učiteli na začátku profesní dráhy má významný vliv na připravenost začínajících učitelů a jejich setrvání v učitelské profesi.

Více k tématu si můžete přečíst v tomto článku:

Co o své roli provázející učitelé a učitelky říkají?

Provázet studenty učitelství pro mě znamená vytvářet prostor, kde se propojuje teorie s praxí, taková školní laboratoř. V roli studenta přijímáte v posluchárnách spousty obecných poznatků, seznamujete se s teoretickými principy a zásadami. Školní terén se pak stává specializovaným pracovištěm, kde objevujete souvislosti, prověřujete vazby a odhalujete dopady činů. Jedno bez druhého neprobíhá. Těší mě, že mohu studentům v naší škole praktický proces učení zprostředkovat. Ráda s nimi spolupracuji, nejen jako prostředník, ale také jako součást badatelského týmu. Studenty praxemi zároveň provázím, zároveň se společně s nimi učím. Zkoumám nové přístupy, které studenti do výuky přinášejí a prověřuji své, již zaběhlé. Díky tomu neustále reflektuji vlastní výuku a lépe se vyhýbám bezduché rutině. Současně s tím mi role provázejícího učitele nabízí širší profesní růst. Zdokonaluji své komunikační dovednosti, rozšiřuji své znalosti i odbornost. Jsem mentor, kouč, vzdělavatel. A hlavně věřím, že společné a vzájemné učení, probíhající napříč všemi stupni vzdělávání i napříč generacemi má nejvíc pozitivní dopad na ty, pro které to všechno děláme, na děti.

Kateřina Círová, Základní škola Kunratice

„Líbí se mi setkávat s lidmi, kteří chtějí do školství. Ráda se se svými studenty bavím, jsou mladí a nadšení, přemýšlejí a zkoušejí si věci, které by měly ve škole fungovat. Hodně naslouchají, jsou otevření.“

Za rok jsem se naučil spoustu věcí. Díky studentům jsem získal nové nápady a pohledy na témata, která jsme společně prezentovali. Hodně mě to posunulo a ‚svěží vítr‘ studentů, kteří doposud neměli s výukou a školním prostředím a s pozicí učitele zkušenosti, rozjasnil některé moje myšlenky.“

Mám radost, když můžu sledovat pokrok studentů a když vidím že se studenti připravují se zaujetím a nejsou v pozici, kdy si jenom odkroutí povinnosti a odejdou.

„V mnohém mi studenti otevřeli oči, jak nahlížejí na děti, co jim připadá důležité. Třeba mi to ze začátku připadalo divné, ale pak jsem viděla, že to funguje a že se děti cítí líp, tak jsem to převzala. Taky se pořád učím užívat popisný jazyk – odbourávat dobře známé učitelské hlášky. Pořád je co zlepšovat na mojí vlastní práci, na přístupu k dětem, na prioritách…“

„Provázet je pro mne trochu vést, ale ta předpona pro- znamená nějakou dobu, znamená proces. Viz probíhat – běhat, protáhnout – táhnout. V předponě je skryt kontext jádra a významu slova. Provázet je pro mě spíš pomáhat, být v jeden okamžik na stejném místě. Zažívat stejné situace, nahlížet stejné momenty, ale jinýma očima.“