Studenti a studentky učitelství

Provázející učitelé nám pomáhají překonat propast mezi teoretickými znalostmi a učením ve třídě.

Během přípravy na učitelskou profesi se setkáváme se dvěma typy vzdělavatelů:

 1. Vysokoškolští – To jsou vyučující oborové didaktiky, vyučující pedagogicko-psychologického základu a vyučující oboru.
 2. Provázející učitelé – Na povinnou praxi docházíme k provázejícím učitelům v mateřských školách, základních školách anebo středních školách. Společně výuku připravujeme, učíme a reflektujeme. Provázející učitelky a učitelé jsou pro nás důležitými partnery, na které se můžeme obracet.

Jak nám provázející učitelé pomáhají s povinnou praxí?

Při praxi aplikujeme a ověřujeme znalosti a dovednosti nabyté v teoretické přípravě a seznamujeme se s prostředím školy. Na spolupracující škole se prakticky seznamujeme s učitelskou profesí:

 • pozorujeme výuku zkušených provázejících učitelek a učitelů,
 • společně s provázejícími učiteli připravujeme, vedeme a pak reflektujeme naši výuku (tandemovou i samostatnou),
 • získáváme zkušenosti s kurikulem příslušného stupně vzdělávání i typu školy,
 • poznáváme další činnosti učitelů: účastníme se porad, komunikujeme s ostatními pedagogy, připravujeme pomůcky, hodnotíme práce žáků, seznamujeme se s fungováním školy jako instituce a s postavením učitelek a učitelů v ní.

Některé studijní programy učitelství mají jako součást kurikula také skupinové reflektované exkurze na školách různých typů. Tyto hromadné exkurze nám pomáhají rozšířit si obzory, mluvit
s různými pedagogy i řediteli a ředitelkami, poznat různé přístupy k organizaci výuky, včetně přístupu k učebnímu kurikulu, diferenciaci, tandemové výuce apod.

Jak vypadá naše spolupráce s provázejícími učiteli?

Naše práva a povinnosti na praxi jsou předmětem domluvy
mezi naší fakultou a spolupracující školou. Na nás – jako studenty učitelství na praxi – se vztahuje většina práv a povinností učitelů na dané škole. Jsme povinni řídit se pokyny provázejících učitelů, kteří nesou konečnou zodpovědnost za výuku i za žáky ve třídě.

V přímé výuce

Dříve než začneme realizovat praxi v přímé výuce, s naším provázejícím učitelem či učitelkou se dohodneme o tom, jakou roli budeme v průběhu výuky zastávat. Můžeme tak v různých momentech být pozorovateli, asistenty či samostatnými nebo párovými učiteli:

Pozorujeme

Pozorujeme vyučování a později své postřehy společně s provázejícími učiteli reflektujeme. Pozorovat můžeme různé lidi nebo věci: konkrétní žáky, provázející učitelku či učitele, jinou učitelku či učitele z dané školy, asistenty pedagoga, vychovatele, či konkrétní procesy a výukové situace. Pozorování nám umožňuje vidět výuku z jiné perspektivy, než když sami působíme v učitelské roli. Při pozorování máme příležitost soustředit se na jeden konkrétní jev nebo cíl.

Asistujeme

Asistujeme učitelce či učiteli, konkrétní žákyni či žákovi nebo skupině žáků během vyučovací hodiny vedené naší provázející učitelkou či učitelem nebo další studentkou či studentem učitelství. Rozsah a cíl asistence je předmětem dohody. Při asistování máme možnost blíže porozumět potřebám konkrétního dítěte či skupiny žáků. Získáme zkušenosti s tím, jak žáci uvažují, nacházíme jejich motivy k určitému chování, seznamujeme se s jejich nejistotami apod. V neposlední řadě se učíme zformulovat, co naše zjištění konkrétně znamenají pro naši praxi.

Učíme samostatně, v páru či v týmu

Učení je klíčová role, kterou bychom měli na praxi zastávat. Podle předem vytvořené přípravy vedeme výuku či její část, a to buď samostatně nebo v páru s naší provázející učitelkou či učitelem a (nebo) se spolužáky z fakulty. Výuku pozoruje provázející učitel/ka a další studenti učitelství, jejichž přítomnost umožní získat důležité podněty pro reflexi hodiny, a tím další rozvoj všech zúčastněných. 

Mimo výuku

Kromě výuky ve třídě jsou součástí učitelské práce i mnohé další činnosti a role, které bychom si měli během praxe vyzkoušet. Doporučený čas strávený těmito činnostmi mimo výuku je 10 hodin za rok. Do širšího života školy můžeme nahlédnout různými způsoby:

Pozorujeme a asistujeme mimo školu

Např. na výletech, exkurzích, kulturních akcích, lyžařských pobytech, škole v přírodě, stmelovacích pobytech apod. získáváme představu o smyslu těchto akcí a o nárocích, které kladou na učitele.

Poznáváme učitelské role mimo třídu

Např. při neformálních akcích pro rodiče, při dozorech apod. získáváme zkušenosti s rolemi, které jsou běžnou součástí učitelské práce, i když se odehrávají mimo třídu.

Účastníme se porad a třídních schůzek

Po dohodě s naší provázející učitelkou či učitelem a s vedením školy se můžeme účastnit pedagogických porad a třídních schůzek s rodiči.

Asistujeme mimo vyučování

Opravujeme domácí úkoly, pracovní sešity a listy, připravujeme testy a písemné práce, hodnotíme je a poskytujeme k nim zpětnou vazbu.

Pozorujeme další profese

Sledujeme práci školních psychologů, speciálních pedagogů, výchovných poradců, metodiků prevence a dalších a dle možností s nimi konzultujeme.

Přímo pracujeme s dětmi

Podílíme se na plánování, přípravě a realizaci celoškolních akcí, exkurzí, školy v přírodě apod. Neseme zodpovědnost za to, co se odehraje a aktivně vzděláváme děti.

Co spoluprací
s provázejícími učiteli získáváme?

Praxe vedená provázejícími učiteli nám dává:

 • prostor pro práci s dětmi
 • poznat své silné stránky v roli učitele
 • příležitost pro ověření našich znalostí
 • bezpečné prostředí pro rozvoj učitelských dovedností
 • podporu při přípravě vyučovacích hodin
 • možnost samostatně i společně vést výuku
 • společnou reflexi toho, co se při výuce podařilo a na čem je potřeba dále pracovat
 • reflexi silných a slabých stránek naší výuky
 • podporu profesního učení
 • sebevědomí učit (řízení třídy, samotná výuka, zapojování žáků do výuky)

Při spolupráci s provázejícími učiteli můžeme využít tyto nástroje:

Jak postupovat krok za krokem při osvojování jednotlivých kompetencí, např. při utváření profesního sebepojetí nebo stávání se reflektujícím praktikem, nalezneme v kompetenčním rámci, který používají studenti učitelství v Učiteli naživo:

Co říkáme na spolupráci s provázejícími učiteli?

„Velký smysl mi dává důraz na rozsah praxe. Zkušený provázející učitel mi svěří svou třídu a já se s jeho dětmi pokouším pracovat podle zásad moderní výuky a vědeckých poznatků, které nám předávají průvodci Učitele naživo. Poté výuku s provázejícím učitelem reflektujeme a přemýšlíme, co a proč fungovalo
a co příště jinak. Chci být učitelkou, která je lidská a věří v potenciál dětí!“


Hana Nezvedová, absolventka programu Učitel naživo 2018– 2020

„Podpora provázejícího učitele a kolegyně ve dvojici je naprosto skvělá, velmi mi pomáhá, stimuluje mne a žene mne dál, k lepším výsledkům. Je skvělé mít v počátcích této práce někoho, o koho se můžeme opřít, někoho, kdo nás podrží, pomůže nám, když je třeba. Je skvělé mít ve třídě víc párů očí a mluvit o tom, co se ve třídě děje. Přínos dlouhodobější spolupráce s kvalitními učiteli, kteří učí dlouhá léta, je naprosto nepopiratelný.“

Adéla Hánová, absolventka programu Učitel naživo 2017–2019