Vedení škol

Díky provázejícím učitelům získáváme prestiž školy, která spolupracuje s vysokou školou.

Tím, že se podílíme na přípravě budoucích učitelů, máme k dispozici nejmodernější poznatky a přehled o aktuálním vývoji v oboru a didaktice. Jak ukazují výzkumy, role provázejících učitelů umožňuje i našim stávajícím učitelkám a učitelům dále se vzdělávat a profesně růst. My ve vedení máme možnost poznat a oslovit potenciální kandidáty na nové členy našeho pedagogického sboru. A v neposlední řadě – dobře nastavená spolupráce provázejících učitelů se studenty a studentkami učitelství má pozitivní dopad i na vzdělávací výsledky našich žáků.

Co nám přináší spolupráce s provázejícími učiteli? 

Zapojení našich pedagogů coby provázejících učitelů přináší výhody tandemové výuky a profesní rozvoj zaměstnanců, z čehož ve výsledku profitujeme všichni – vedení, učitelé i žáci naší školy. 

Přínos pro vedení 

 • Můžeme získat nové učitelky a učitele z řad absolventů učitelství. Škola s provázejícími učiteli má potenciál přilákat více kvalitních začínajících učitelů, kteří upřednostní školu s přehledem o současných inovacích v pedagogice, popřípadě mají s takovou školou už zkušenost ze studijní praxe.
 • Seznamujeme se a síťujeme s dalšími spolupracujícími školami, sdílíme know-how.
 • Zkušení členové našeho pedagogického sboru mají příležitost k dalšímu vzdělávání a osobnostnímu růstu.
 • Rozvíjíme atmosféru učení se a mezigenerační spolupráci. Modelujeme tak to, co chceme vidět i u žáků. Je dobré, aby zažili, že k dobrému učitelství, stejně jako k expertíze v každé profesi, vede dlouhá cesta, která vyžaduje soustavnou reflexi a chuť se zlepšovat. 
 • Podílíme se na rozvoji vzdělávání v ČR.

Přínos pro učitelský sbor

 • Do výuky přicházejí noví partneři. Naši pedagogové mohou se studentkami a studenty učitelství výuku společně plánovat, realizovat a reflektovat.
 • Získáváme inspiraci z jiných škol a od studentů a studentek učitelství. 
 • Naši učitelé a učitelky mají možnost rozvíjet se a profesně růst. Mohou předávat své zkušenosti a pozitivní vztah k učitelství. Získávají prostor pro sdílení s podobně naladěnými kolegy. Mají příležitost reflektovat svoji práci a zvědomovat své znalosti. Mohou být součástí učící se komunity.
 • Získáváme „druhé oči“ ve výuce (možnost vzájemné konzultace, náslechů).
 • Sledovat pokrok studentů a studentek učitelství a sdílet jejich úspěchy přináší radost.
 • Příprava budoucích učitelů působí preventivně proti syndromu vyhoření.
 • Pozice provázejících učitelů je finančně ohodnocena.
 • Příprava na pozici provázejících učitelů probíhá v pokusném ověřování systému podpory provázejících učitelů MŠMT formou akreditovaného vzdělávání v minimálním rozsahu 20 hodin vstupního a 20 hodin průběžného vzdělávání.

Přínos pro žáky a žákyně

 • Klima ve třídě může být otevřenější – žáci vidí, že i učitelé se od sebe navzájem učí, a také že nikdo není neomylný.
 • Dlouhodobá přítomnost studentek a studentů učitelství ve třídě zlepšuje výukové podmínky – výuka může být více individualizovaná a diferencovaná.
 • Díky „druhým očím“ ve výuce mohou žáci získat více podpory.
 • Žáci mohou čerpat z výhod párové výuky, která přináší pestřejší a interaktivnější vyučování a modeluje spolupráci.

Jaké nároky na nás klade spolupráce s fakultou připravující učitele? 

Nároky na spolupracující školu se různí v závislosti na dohodě s konkrétní fakultou. Zapojení provázejících učitelů může vypadat například takto (příklad Učitele naživo):

Časová náročnostNáplň práce provázejících učitelů
2–3 hodiny přímé praxe ve výuce po celý školní rok
2 hodiny týdně po celý školní rok
– společné učení v jednotce ve třídě (jednotka = provázející učitel/ka + dva studenti/studentky učitelství)
– společná příprava a reflexe výuky se studenty a studentkami
5 hodin 1x za cca 6 týdnů– vzdělávací bloky, na kterých provázející učitelé sdílejí své zkušenosti, trénují reflektivní, mentorské a komunikační dovednosti, a věnují se dalším vybraným tématům z výuky
2x za školní rok v odpoledních hodinách– účast na společném tripartitním setkání, kde se naživo či online schází provázející učitel/ka + student/ka + vysokoškolský/á vzdělavatel/ka

Jaké jsou požadavky MŠMT, když jsme součástí pokusného ověřování?

Při zapojení do pokusného ověřování konceptu provázejících učitelů musíme splnit zejména tyto podmínky: 

 • Uzavřeme dohodu o zajištění praxí s institucí připravující učitele (typicky fakultou).
 • Ředitel/ka školy umožní (svým) provázejícím učitelům provázet účastníky pedagogické praxe ve výuce a nad rámec výuky.
 • Ředitel/ka školy umožní provázejícím učitelům účastnit se vstupního a průběžného vzdělávání pro provázející učitele v rozsahu a termínech domluvených fakultou. 
 • Ředitel/ka školy v případě potřeby uleví provázejícím učitelům od jiných povinností v rámci jejich práce související s přímou pedagogickou činností.
 • Vyplníme a zašleme MŠMT dotazník zjišťující data nezbytná pro vyhodnocení pokusného ověřování.
 • Na žádost MŠMT poskytneme doplňující informace a materiály vztahující se k realizaci pokusného ověřování.
 • Vyplníme výkaz, na základě kterého nám budou poskytnuty finanční prostředky spojené s provázením. 

Všechny požadavky spojené se zapojením do pokusného ověřování a bližší informace k nim lze nalézt na webu MŠMT.

Co říkáme o zapojení do přípravy budoucích učitelů?